این یک شعار است
سرسره آبی

این یک توضیح است.

مشاهده سایت